شماره تماس کتابخانه های دفاع مقدس

تابخانه تخصصی مراکز استان ها
جنوب تهران (ورامین ): ۳۶۲۶۷۷۳

همدان: ۰۸۱۳۸۷۲۷۹۰ داخلی: ۱۱۰

یزد: ۳۵۳۸۲۷۳۹۹۱ داخلی: ۲۸

کهگیلویه و بویراحمد: ۰۷۴۳۳۳۳۲۶۴۰ فکس: ۰۷۴۳۳۳۳۸۵۲۵

گیلان: ۰۱۳۳۳۳۶۵۸۳۵ داخلی: ۱۱۸

کردستان: ۰۸۷۳۳۱۶۲۵۰۷

خرمشهر: ۰۹۳۷۸۵۶۶۱۶۵

فارس: ۰۷۱۳۷۲۵۲۰۹۱ داخلی: ۱۲۶

زنجان: ۰۲۴۳۳۷۴۲۰۰۷-۸

بوشهر: ۰۷۷۳۳۳۳۱۹۸۷ فکس: ۷۷۳۳۳۳۰۲۸۸

کرمان: ۰۹۱۴۰۹۴۳۰۸۶ -۰۳۴۳۲۷۲۶۲۷۴

آذربایجان غربی: ۰۴۴۳۲۳۴۲۴۵۸-۹ داخلی: ۳۳

سیستان و بلوچستان: ۰۵۴-۳۳۴۳۶۱۰۵-۶

البرز: ۰۲۶۳۴۹۷۰۲۷۸

خراسان شمالی: ۰۵۸۳۲۷۰۳۸-۵۳ داخلی: ۱۱۳

اردبیل: ۰۴۵۳۳۷۴۴۳۰۱

مازندران: ۰۱۱۳۳۱۱۲۱۹۵

خراسان رضوی: ۰۵۱۳۸۴۴۰۵۰۱-۳ ۱۱۰-۲۲۷

خراسان جنوبی: ۰۵۶۳۲۲۴۳۲۱۶ داخلی: ۱۸ یا ۲۰

سمنان: ۰۲۳۳۳۴۸۰۹۹۱ داخلی: ۱۱۳

خوزستان: ۰۶۱۳۲۲۰۱۶۳۱-۴ داخلی: ۱۰۵

قزوین: ۰۲۸۳۳۶۶۴۶۰۲

هرمزگان : ۰۷۶۳۳۶۸۴۹۹۴ فکس: ۰۷۶۳۳۶۸۴۹۹۴

قم: ۰۲۵-۳۳۵۵۴۲۱۰ داخلی: ۱۱۱

لیست شماره تماس کتابخانه های تخصصی مراکز